INBJUDAN TILL MANEGENS ÅRSMÖTE 23 APRIL -2016

Varmt välkomna till Manegens årsmöte lördagen den 23 april 2016!

( For english scroll down)
Tillsammans kommer vi att diskutera framtida visioner och mål för Manegens verksamhet samt besluta om nya styrelsemedlemmar för 2016/17. Manegen bjuder på en spännande föreläsning, lunch och kaffe under mötet!
Program: Föreläsning, lunch och årsmöte!
Tid:Lördag 23 april 13:00-16:00
Plats: Danscentrum, Jungfrugatan 7B, 114 44 Stockholm
Anmäl dig senast den 20e april till:info@manegen.org

Föreläsning av Erik Åberg i samband med årsmötet!
Erik Åberg startade som jonglör. I takt med att han studerade jonglerings- och cirkushistoria utvecklades hans konstnärliga process till att överlappa med hantverk och skulptur.
Hans föredrag ger en överblick över jongleringskonstens utveckling och tar upp de viktigaste händelserna och individerna som lett till att jonglering är vad det är idag.

2.2

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av att mötet utlysts i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Val av justerare
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer
13. Val av valberedning
14. Förslag från styrelsen inför kommande verksamhetsår
15. Behandling av ärenden som aktualiserats av medlemmar
16. Fastställande av medlemsavgifter
17. Beslut om verksamhetsplan för kommande år
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

Övriga handlingar till mötet kommer senare.
Fram tills den 10 april kan du skicka in motioner eller förslag
på punkter att ta upp på årsmötet eller nominera till styrelsen genom att mejla till info@manegen.org.

Kom ihåg! Bara de som har betalat sin medlemsavgift
har rösträtt på årsmötetmen det går bra att komma
och lyssna ändå. Det går även bra att betala
medlemsavgiften kontant på plats.

Välkomna!
MANEGEN- Centrum för cirkus varieté och gatuperformance

INVITATION TO THE ANNUAL MEETING OF MANEGEN ON THE 23 rd OF APRIL!

Welcome to the annual meeting of Manegen on  Saturday 23rd of April 2016!
Together we will discuss the future goals and visions for Manegen and also vote for new members of the board! Manegen will also offer all participants an exciting lecture and you will get lunch and coffee during the meeting!

Please sign up at: info@manegen.org
Program: Lecture, Lunch and Annual meeting
Where: Danscentrum, Stockholm, Jungfrugatan 7B
When:23rd of April, 13.00 -16.00

REMEMBER renew your membership for 2016 if you didn´t do it already!

Please sign up before the 15 th of April at info@manegen.org

Juggling history – Lecture by Erik Åberg at the annual meeting!
Erik Åberg started as a juggler. Gradually, his studies in the history of circus and juggling led to a need to expand his artistic process to overlap with handicraft and sculpture. His lecture gives an overview of how juggling has evolved and covers the most important events and individuals that has led up to what juggling is today.

121293