#metoo

English text further down
Kampanjerna kring #metoo har visat på problemen kring sexuella trakasserier i många kvinnors vardag och arbetsliv även inom kulturbranschen. Manegen är ingen arbetsgivarorganisation eller något fackförbund, men vi vill ge alla våra medlemmar information om vart man kan vända sig för att gå vidare.

Sexuella trakasserier verkar förekomma i de flesta branscher. Alla arbetsgivare har ansvar och skyldigheter gentemot sin anställda, och ska tillse att arbetsplatsen är jämställd och att ingen utsätts för kränkande beteende och sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att alla agerar för att se över rutiner för sitt förebyggande arbete, skriva handlingsplaner och vidta åtgärder mot trakasserier och diskriminering. Det är viktigt att skapa en organisation som inte diskriminerar utan bidrar till en miljö där alla medarbetare har samma rättigheter, skyldigheter, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter via ett pågående mångfaldsarbete.

Sexuella trakasserier är förbjudet enligt Diskrimineringslagen (se www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen). Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Har du blivit usatt för sexuella trakasserier? Du kan exempelvis vända dig till Teaterförbundets medlemsrådgivning om du behöver stöd i att anmäla trakasserierna. Om du inte är medlem i Teaterförbundet – kontakta Manegen på info@manegen.org så pratar vi igenom hur du kan gå vidare.

Om du är medlem i Teaterförbundet kan du under sekretess tala med förbundets jurister som kan ge råd om hur du bör gå vidare. Kontakta Medlemsrådgivningen på Teaterförbundet för scen och film per mail: jour@teaterforbundet.se eller per telefon 08 – 441 13 00, vardagar 9.00-12.00.

Det är du som avgör om handlingen eller beteendet är kränkande. Om du blivit utsatt bör du anmäla det till din arbetsgivare. Ta gärna hjälp av skyddsombudet och facket, om sådana representanter finns på din arbetsplats.

Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. För mer information se www.foreningenstorasyster.se.

I handboken ’Bryt tystnaden’ har TCO sammanställt berättelser och verktyg för hur sexuella trakasserier kan förebyggas och hanteras. Boken går också igenom arbetstagarnas rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter. Du hittar den på Teaterförbundets hemsida, www.teaterforbundet.se

#metoo

The campaigns connected to #metoo have shown the problems related to sexual harassments in many women’s daily life and worklife also within the cultural sector. Manegen is no employer organization or trade union, but we want to give all our members information about where to turn in order to take action when needed.

Sexual harassments seem to exist in most sectors. All employers have responsibilities and obligations towards their employees and shall make sure that the workplace is equal and that noone is subject to offensive behaviour or sexual harassments. It is therefore important that everyone acts in order to check the routines concerning their preventive work, write action plans and take action against harassments and discrimination. It is important to create an organisation which does not discriminate but instead contributes to creating an environment where all the employees have the same rights, obligations, work conditions and possibilities to develop through an ongoing diversity work.

Sexual harassments are prohibited according to the Law of Discrimination in Sweden (please see www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen). Sexual harassments are conducts of a sexual nature that violates somebody’s dignity.

Have you been a victim of sexual harassments? Then you can for instance turn to The Swedish Union for Performing Arts and Film and their Member Advisory if you need support in order to report the harassments. If you are not a member of The Swedish Union for Performing Arts and Film you can contact Manegen at info@manegen.org so that we can talk about how you can proceed.

If you are a member of the The Swedish Union for Performing Arts and Film you can under confidentiality talk to the union lawyers who can give advice about how to proceed. Contact their Member Advisory at: jour@teaterforbundet.se or by telephone 08 – 441 13 00, weekdays 9.00-12.00 am.

You are the one deciding if the behavoiur was offensive. If you have been exposed you should report this to your employer. It is a good idea to get help from the Union or the ’protection ombud’ (skyddsombud), if these exist at your workplace.

The Association Big Sister is a feminist party politically and religiously unobtrusive non-profit association which is open for those who have been subject to rape or other sexual abuses. For more information please see www.foreningenstorasyster.se.