Manegens styrelse om Kulturrådets rapport

I tisdags 16 januari hade vi i Manegens styrelse vårt första styrelsemöte för året. Bland alla frågor vi diskuterade fanns Kulturrådets rapport om professionell samtida cirkus med som en punkt. Vi har bestämt oss för två perspektiv för arbetet framåt. Det ena handlar om att använda rapporten så konstruktivt vi kan och få ut så mycket som möjligt av den för vår bransch. Vi tycker att det är bra att rapporten är gjord, vi har jobbat hårt för att den skulle göras, och vi tycker att den beskriver mycket av det som saknas för branschens utveckling och som Manegens medlemmar har lyft ända sedan Manegen startade 2008 – och även långt före det. Det andra perspektivet handlar om diskussionerna och berättelserna som har förts fram i samband med att Kulturrådet publicerade sin rapport. Vi tänker att vårt uppdrag är att lyssna på så många röster vi kan från branschen i allmänhet och Manegens medlemmar i synnerhet, samla in synpunkter och hitta olika sätt att samla information som kan användas framåt. Det kommer ta tid och kräva smarta lösningar, det vet vi sedan vi gjorde en början till kartläggning 2014-2015.

I det här brevet hittar du en kort översikt av rubriker från Kulturrådets rapport, vår plan nu och bakgrunden till att rapporten gjordes.
Hoppas vi ses på medlemsmötet 6 februari. Det kommer också live-sändas för er som inte kan vara där. Hör av er till oss före mötet om ni har frågor eller synpunkter: styrelse@manegen.org

Många hälsningar,
Manegens styrelse (Linda Beijer, Klara Mossberg, Anna Ljungqvist, Kiki Muukkonen, Walter Ferrero, Virginia Librado Gallego, Pernilla Appelqvist, Camilla Rud, Eva Jansson, Olivia Hultman, Linus Ahlbin, Karin Melin).

Sammanfattande rubriker från Kulturrådets rapport:
Hinder (för utvecklingen av samtida cirkus)
– Saknas strukturer för produktion, förmedling, arrangemang, turné
– Resursbrist
– Bristande kunskap hos arrangörer, beslutsfattare och utövare.
Utmaningar
– Ge fler kompanier möjlighet att utvecklas i Sverige
– Hård konkurrens om medel
– Geografisk koncentration till Stockholm
– Brist på speltillfällen i Sverige
– Behov av förmedlande länk mellan kompanier och arrangörer
– Brist på kunskap

Förslag och behov av insatser
– Stärka kompetensen hos arrangörer, scenkonstinstitutioner, politiker, tjänstemän och utövare.

– Stärka den främjande verksamheten genom en stärkt branschorganisation och genom att synliggöra konsulentfunktionens betydelse.

– Bidra till förbättrade villkor för produktion genom ökad statlig finansiering, detta även genom en prioritering av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen.

– Skapa bättre förutsättningar för att inkludera ”annan scenkonst” i kultursamverkansmodellen genom en förändring av lydelsen i förordningen som styr stödet.

– Uppmuntra utveckling av cirkuskonsten vid landets scenkonstinstitutioner.

– Skapa förbättrade produktionsvillkor genom en bättre tillgång till lokaler för träning, repetition och residens samt så kallad daglig träning för cirkusartister.

– Stärka publikens tillgång till samtida cirkus bland annat genom en samarbetsstruktur för turnéer.
– Ett förtydligat uppdrag för Riksteatern att bidra till utveckling och spridning av den samtida cirkusen som konstform.

Vår plan nu
Manegen är en gräsrotsorganisation startad av medlemmarna själva. Vi verkar för att skapa bättre arbetsvillkor och möjligheter till utveckling för våra medlemmar, samt en starkare plats inom såväl kulturområdet som på marknaden. Vårt nästa steg när det gäller Kulturrådets rapport är nu att på medlemsmötet den 6 februari gå igenom deras förslag och diskutera tillsammans hur vi ska arbeta för att de förslag vi tycker är bra ska bli verklighet. Vad är bäst för branschens utveckling? Hur ska förslagen finansieras? Vilka förslag är viktigast för oss att vi arbetar för?

Bakgrund till att rapporten gjordes
2015, DOCH, Manegen, Cirkus Cirkör och Subtopia börjar arbetet med att författa en skrivelse till Kulturministern som skrevs under av ett femtiotal aktörer i cirkus/kulturbranschen. Detta är inledningen på den:
”Förslag till kulturdepartementet gällande uppdrag att kartlägga den svenska samtida cirkusen och ta fram ett kulturpolitiskt handlingsprogram för konstformens utveckling

Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke Datum: 1 juni 2016

SYFTET MED SKRIVELSEN
Vi som undertecknar denna skrivelse anser att en kartläggning eller genomlysning av den professionella samtida cirkusen är mycket önskvärd. Kopplat till detta föreslår vi att staten tar ett grepp om hur konstformen kan förbättra sina möjligheter att utvecklas i Sverige och att ett framåtsyftande handlingsprogram tas fram.

Ett sådant uppdrag skulle samla branschens utövare, det fria kulturlivet och intresserade företrädare för befintliga kulturinstitutioner och andra organisationer från kommunal, regional och statlig nivå, för att diskutera konstformens utveckling. Genom att samordna resurser på olika nivåer kan gynnsamma effekter uppnås för professionella utövare, artister, grupper, utbildningsanordnare, publik, barn och ungas deltagande, arrangörer, scener, det internationella samarbetet, utbyte mellan konstformer, mm.

Ett möjligt tillvägagångssätt är att Statens kulturråd leder ett arbete att kartlägga och ta fram ett kulturpolitiskt handlingsprogram för den samtida cirkusen, gärna med start under 2017. ”

2016, 1 juni, skrivelsen skickas in till Alice Bah Kuhnke.

2016, 22 december: Kulturrådet får i sitt regleringsbrev från Kulturdepartementet i uppdrag att göra en särskild rapport. Detta uppdrag formuleras som följer: ”Kulturrådet fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att i en särskild rapport kartlägga situationen för den professionella samtida cirkusen och de offentliga insatserna samt göra en bedömning av behovet av eventuella ytterligare statliga insatser på området och föreslå hur dessa kan finansieras.”

2017, 30 november: Kulturrådet publicerar: Professionell Samtida Cirkus – en kartläggning.

2017, 4 december: Manegen har medlemsmöte dit KUR bjuds in för att berätta om rapporten.

2018, 6 februari: Manegen har medlemsmöte för att diskutera rapporten.