texture-left Created with Sketch.

2020-04-07  |  Nyhet

Sammanställning åtgärder från regeringen gällande coronavirusets effekter

För att underlätta för våra medlemmar skriver vi här en ny sammanfattning av de åtgärder som regeringen föreslagit som en följd av coronakrisen.

I ett krispaket med fokus på jobb och omställning har regeringen bland annat föreslagit att tillfälligt sänka kraven på vem som kan få a-kassa samt att tak och grundbelopp i a-kassan tillfälligt höjs. Regeringen vill även under 2020 öka Arbetsförmedlingens resurser och stärka arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom utökat stöd till arbetslösa som startar företag och kommunala sommarjobb för ungdomar.

Regeringen har även föreslagit ett krispaket för att mildra konsekvenserna för jobb och företag. Det handlar bland annat om en statlig företagsakut för små och medelstora företag, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Dessutom ska Almi Företagspartner, Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden få utökade lånemöjligheter.

Kultur, idrott och sammankomster

- Regeringen har beslutat att tills vidare förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Detta är en åtstramning av det tidigare regeringsbeslut som satte en deltagargräns vid 500 personer. För restauranger, kaféer, nattklubbar och barer gäller att endast bordsservering är tillåtet.

- För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av det publiktapp som virusutbrottet medfört kommer flera museer, scener och kulturinstitutioner att få sitt statliga bidrag utbetalat tidigare än vanligt i år.

- Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna. 500 miljoner kronor går till kulturen, bland annat till verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar, men även till arrangörer av mindre arrangemang. 500 miljoner kronor går till idrottsaktörer som organiserar idrottsevenemang. Regeringen fortsätter föra dialog med berörda aktörer och analysera behov av ytterligare stöd. Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet.

 

Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

I ett krispaket med fokus på jobb och omställning har regeringen bland annat föreslagit att tillfälligt sänka kraven på vem som kan få a-kassa samt att tak och grundbelopp i a-kassan tillfälligt höjs. Regeringen vill även under 2020 öka Arbetsförmedlingens resurser och stärka arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom utökat stöd till arbetslösa som startar företag och kommunala sommarjobb för ungdomar.

Regeringen har även föreslagit ett krispaket för att mildra konsekvenserna för jobb och företag. Det handlar bland annat om en statlig företagsakut för små och medelstora företag, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Dessutom ska Almi Företagspartner, Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden få utökade lånemöjligheter.

- karensavdraget slopas: Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020.

 

- Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Gäller från den 13 mars tills vidare.

- staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

- företag får likviditetsersättning via skattekonto

- ett nytt system för korttidspermittering införs

- För att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har regeringen föreslagit en ny, tillfällig lag som gör det enklare att delta utan att närvara personligen.

Läs mer på Regeringens hemsida

för detaljerad information HÄR (svenska)

eller HÄR (engelska)

Enklare för företag att låna

-       Almi får 3 miljarder i kapitaltillskott för att öka utlåningen till små och medelstora företag

-       Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.

-       Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronavirusets. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Lånegarantin riktar sig i första hand till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. Däremot föreslås en begränsning på 75 miljoner kronor per låntagare. Riksgäldskontoret kan ge undantag från denna begränsning. För att delta i programmet ska företaget ha drabbats negativt ekonomiskt av det nya coronavirusets följder. Regeringen förväntar sig att de garanterade lånen inte används för bonusar och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller vinstuttagande annat än sådant som kan jämställas med ett normalt löneuttag. Företag ansöker om lån genom att vända sig till en bank. Banken gör då en sedvanlig kreditprövning. Banker som vill delta i programmet skriver på ett garantiavtal med Riksgäldskontoret. Avtalet täcker aspekter som exempelvis den garantiavgift banker måste betala, vilka lån som berörs samt andra villkor.

Minskade kostnader för företagen

 

Tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset

Det innebär att arbetsgivar­avgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare införs även en nedsättning av egenavgifterna. I och med de nya reglerna kommer företagen endast betala ålders­pen­sionsavgift på ersättning som ges ut under perio­den den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad med upp till 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär de nya reglerna att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.

De nya reglerna är tillfälliga träder i kraft den 6 april 2020. Mer information om hur företag kan ta del av pengarna finns hos Skatteverket.

I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

 

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år.

Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn. De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Företagens möjlighet till anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis så kan anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader.

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen. 

 

Den 2 april röstade riksdagen ja till regeringens förslag om ett system för korttidspermittering.Den nya lagen träder i kraft den 7 april, men stödet kan godkännas retroaktivt från 16 mars. Tillväxtverket är ansvarig myndighet. Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det.

Förstärkt arbetslöshetsersättning (a-kassa) för fler

 

Tillfälligt förkortat medlemsvillkor till a-kassan

Dagens regler innebär att det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa i tolv månader för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslår nu att det så kallade medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december) räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader. Den förkortade kvalifikationstiden föreslås gälla även för personer som redan har blivit medlemmar i en a-kassa innan utbrottet av det nya coronaviruset, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Tillfälliga lättnader i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor och möjlighet att sätta en lägsta nivå för grundbeloppet

Idag innebär arbetsvillkoret att man under tolv månader före arbetslöshetens inträde behöver ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader eller 480 timmar i sex sammanhängande månader och då minst 50 timmar per månad. Villkoret innebär förenklat ungefär halvtidsarbete, under ett halvår.

Regeringen föreslår en temporär lättnad i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor. Förslaget innebär att man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Ändringen gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid att få ersättning.

Arbetslöshetsersättning med grundförsäkring kan ges till den som uppfyller ett arbetsvillkor. Den som även uppfyller medlemsvillkoret kan få inkomstrelaterad ersättning.

Den som får ersättning med grundförsäkringen får i dag 365 kr per dag. Grundbeloppet höjs tillfälligt till 510 kronor per dag (se ovan). För den som har arbetat deltid minskas beloppet proportionellt. En lättnad i arbetsvillkoret medför att ersättningen från grundförsäkringen kan bli mycket låg för den som inte har arbetat heltid. Därför införs nu en möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter om lägsta nivå för grundbeloppet.

Tillfälligt höjt grundbelopp

För att stärka den ekonomiska tryggheten för Sveriges löntagare och företagare vid en ökande arbetslöshet och för de som redan är arbetslösa avser regeringen att tillfälligt höja det högsta beloppet i grundförsäkringen från 365 till 510 kronor per dag. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kronor per månad mot dagens 8 030 kronor.

För att stärka den ekonomiska tryggheten för Sveriges löntagare och företagare vid en ökande arbetslöshet och för de som redan är arbetslösa avser regeringen att tillfälligt höja takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen från 910 till 1 200 kronor per dag. 

Karensen slopas tillfälligt

Det befintliga karensvillkoret om sex dagar inom arbetslöshetsförsäkringen medför att enskilda får vänta på sin ersättning. I rådande situation bedömer regeringen att det är angeläget att enskilda kan få ta del av sin ersättning utan karens. Det föreslås därför att karensvillkoret tillfälligt avskaffas och inte ska gälla för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tidsperioden 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021. Tack vare att karensdagarna slopas kan den disponibla inkomsten öka med flera tusen kronor under den första månaden som arbetslös.

Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

En företagare har enligt gällande ordning rätt till arbetslöshetsersättning först när verksamheten definitivt har upphört. Företagaren behöver således avyttra företaget (eller sin del av det) avregistrera F-skatt och så vidare. Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande. I dessa fall kan en företagare anses vara arbetslös om det inte vidtas några åtgärder i verksamheten, och därför ha rätt till a-kassa.

Om företagaren efter en tid med arbetslöshetsersättning efter att den varit vilande återupptar verksamheten behöver det enligt dagens regler gå minst fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras. I annat fall behöver företagaren helt skilja sig från verksamheten för att kunna få rätt till arbetslöshetsersättning.

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset avser regeringen besluta om en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln. Regeringens förslag innebär att det vid prövning av rätten till ersättning ska bortses från de tillfällen då verksamheten lagts vilande under 2020. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden.

Fler studenter ska kunna läsa sommarkurser

Basårssatsning för att öppna fler vägar till högskolan

Fler ska kunna ställa om till läraryrket

Se även

2021.01.21

Nya krisstödet från Kulturrådet öppnar 28 januari

2021.01.19

Konstnärsnämnden: Krisstipendium 3

Ta del av senaste nytt inom branschen

Nyhetsbrev