Integritetspolicy

Så här behandlar Manegen personuppgifter 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, och då stärktes säkerheten kring hur vi får behandla dina personuppgifter. I enlighet med lagen GDPR värnar vi om din integritet.

Manegen är en ideell förening som arbetar helt utan vinstintresse. För att du ska veta att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt har vi sammanfattat Manegens vanligast förekommande personuppgiftsbehandlingar nedan, där vi beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvar
Manegen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en person som är i livet såsom uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser och fotografier.

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad laglig grund – såsom samtycke, avtal, någon rättslig skyldighet eller en intresseavvägning.

Manegen är en medlemsförening, och vi sparar uppgifter om våra medlemmar för att kunna nå ut med relevant information till dem. De uppgifter vi behöver är framför allt namn, mailadress, kön och födelsedatum – och om man blir medlem innebär det att man godtar att vi inhämtar dessa uppgifter. Medlemmar betalar medlemsavgiften för ett år i taget, och när man inte vill vara medlem längre så tar vi bort dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna ett halvår efter att ett nytt år har påbörjats, för att kunna skicka ut nyhetsbrev och påminnelser till de som inte hunnit betala in nytt medlemskap.

Manegen är skyldig att lämna personuppgifter till exempelvis Arbetsgivarverket, Skatteverket, Statens pensionsverk, Statistiska centralbyrån med flera. Personuppgifter kan också lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer. Vi lämnar i övrigt inte ut information om personuppgifter till utomstående part – det som kan hända är att vi i vissa sammanhang behöver inrapportera antalet medlemmar eller kön på våra medlemmar i aggregerad form till våra bidragsgivare, men då är denna information alltid avpersonifierad.

Du har som medlem rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål detta sker. Du har också rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade, borttagna eller blockerade. Kontakta Manegen på info@manegen.org i så fall.

Cookies
På Manegens webbplats använder vi oss av så kallade cookies för att skapa en bra användarupplevelse. En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller får information om en webbsida innehåller cookies, och där kan du även radera tidigare lagrade cookies (se din webbläsares hjälpsidor för mer information om detta).

Frågor och klagomål
Vid frågor eller klagomål kan du maila till info@manegen.org.

Vill du veta mer om GDPR kan du gå in på Datainspektionens webbplats: www.datainspektionen.se

Klagomål över Manegens hantering av personuppgifter kan också alltid göras till Datainspektionen.