texture-left Created with Sketch.

En intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance

MANEGEN är en nationell intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance. Manegens medlemmar utgörs av artister, kompanier, producenter, kreatörer och studenter från branschens största aktörer som Subtopia, Cirkus Cirkör och Dans- och Cirkushögskolan till mindre kompanier och enskilda artister från olika delar av landet. Manegen samlar och representerar cirkus, varieté och gatuperformance, och förbättrar professionellas villkor på olika nivåer.

Bli medlem

Kontakt

Flower image
Sky view

Manegens verksamhet

Manegen arbetar förmedlande och anordnar daglig träning för professionella artister. Andra viktiga uppgifter är att skapa bättre arbetsvillkor och möjligheter till utveckling för sina medlemmar samt en starkare plats inom såväl kulturområdet som i samhället. Manegen är medlem i Circostrada (europeisk plattform för cirkus och street art), Fedec (internationellt nätverk för cirkusutbildningar) samt Baltic Nordic Circus Network (BNCN).

Mer om BNCN

Styrelsen

Manegens styrelse 2020-2021.

Vald på årsmötet 19 april 2020. 

Margreth Elfström

Styrelseordförande

Klara Mossberg

Ordinarie ledamot

Olle Saloranta Strandberg

Ordinarie ledamot

Johan Celander

Ordinarie ledamot, kassör

Lars Wassrin

Ordinarie ledamot

Aedin Walsh

Ordinarie ledamot

Hanna Hedvall

Vice ordförande

Evy Wurm

Ordinarie ledamot

Daniel Oja

Ordinarie ledamot

Håkan Nordman

Suppleant

Marie Wårell

Suppleant

Louise Moesgaard Witthoft

Suppleant

Manegens medlemmar är varmt välkomna att vara med på Styrelsemötena som äger rum ca en gång i månaden. Anmäl dig någon dag i förväg till info@manegen.org om du vill vara med eller har någon fråga som ska med på dagordningen. Just nu kör vi mötena online.

Styrelsemöten våren 2021:

2 mars och 6 april kl. 18-20.

Årsmötet äger rum 17 april kl. 14-16 - mer information kommer!

Stadgar

Föreningsstadgar – Antogs 2008 12 09

Föreningens namn Manegen – Centrum för cirkus, varieté och gatuperformance

Föreningens säte Botkyrka, Stockholm

Föreningens ändamål Manegen är en nationell intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance. Föreningen skall verka för konstformerna och för dess aktörer, tex kompanier, kreatörer, producenter/ projektledare, presentatörer, utbildare/pedagoger och andra som i sitt yrke arbetar med cirkus, varieté och gatuperformance, i Sverige.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen skall vara Sveriges representant i nordiska, europeiska och internationella forum som verkar i samma syfte.

Medlemskap, rösträtt och medlemsavgift

 • Öppet medlemskap för personer och organisationer (fysiska och juridiska personer) som har anknytning till verksamhetens ändamål. Andra som stödjer föreningens ändamål kan bli stödmedlemmar genom att betala in medlemsavgiften. Stödmedlem har inte rösträtt i föreningens beslutande organ.
 • Alla ordinarie medlemmar har rösträtt vid föreningsstämma. Rösträtt kan utövas personligen eller genom fullmakt. Endast medlem får vara fullmäktig, varje medlem får endast företräda en ytterligare medlem.
 • Medlem kan uteslutas om denna motverkar föreningens ändamål. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
 • Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman.

Beslutande organ

 • Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och den utser föreningens styrelse som mellan stämmorna är det högsta beslutande organet, med ansvar att agera enligt stämmans riktlinjer.
 • Föreningsmöten ska hållas minst 2 ggr per år, varav en gång är föreningsstämma. Styrelsen kallar till föreningsmöten.
 • Ordinarie föreningsstämma
 • Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ska hållas årligen före april månads utgång.
 • Extra föreningsstämma ska hållas då styrelsen eller revisorerna finner skäl till detta eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begärt det med angivande av ärende som de önskar få behandlat. Sådan begäran ska vara skriftlig och ställas till styrelsen.
 • Kallelse till föreningsstämma skickas av styrelsen och ska innehålla uppgift om de ärenden som ska behandlas av mötet och ska skickas till medlemmarna senast fyra veckor före ordinarie och senast två veckor före extra föreningsstämma.
 • Medlem som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast tio dagar före stämman. Röstberättigade medlemmar ska, för att få delta med rösträtt på stämma, anmäla sitt deltagande senast en vecka före stämman.

Ordinarie föreningsstämma

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

§ 3 Fastställande av röstlängd

§ 4 Fastställande av att mötet utlysts i behörig ordning

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Val av justeringsmän

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 10 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter

§ 12 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Förslag från styrelsen inför kommande verksamhetsår

§ 15 Behandling av ärenden som aktualiserats av medlemmar

§ 16 Fastställande av medlemsavgift

§ 17 Beslut om verksamhetsplan för kommande år

§ 18 Övriga ärenden

§ 18 Mötets avslutande

Styrelse och revisorer

 • Styrelsen ska bestå av minst fem högst nio ordinarie ledamöter samt högst fyra suppleanter. Ledamöter föreslås av valberedning och väljs av årsstämman för högst två år i taget.
 • Styrelsen skall representera mångfald vad gäller verksamhetsperspektiv, konstformer och yrkeskategorier.
 • En eller flera revisorer, med eller utan suppleanter, ska utses av den ordinarie föreningsstämman för ett år i taget. Även revisionsbolag kan utses som revisor.
 • Styrelsen ska lämna sin årsredovisning till revisorn senast en månad före den ordinarie föreningsstämman.
 • Styrelsemöten ska hållas minst 5 ggr per år.

Räkenskapsår Räkenskapsåret ska vara kalenderår.

Stadgeändring Ändring av stadgarna sker genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor och måste stödjas av minst ¾ av närvarande röstberättigade medlemmar.

Upplösning Upplösning av föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor och måste stödjas av minst ¾ av närvarande röstberättigade medlemmar.

Vid upplösning av föreningen ska eventuella överblivna medel ges till en fond för främjande av cirkus, varieté och gatuperformance eller till organisation som arbetar i liknande syfte. Det ankommer på den föreningsstämma som beslutar om upplösning att om fond ska bildas fastställa stadgar för fonden och utse dess första styrelse.

Manegen startade som ett initiativ av fristående aktörer för att skapa en plattform för påverkan och en mötesplats för artister, kompanier, kreatörer, producenter/projektledare, utbildare och andra som är yrkesverksamma inom cirkus, varieté och gatuperformance.

Flera länder med mycket aktivitet inom områdena cirkus, varieté och gatuperformance har skapat övergripande organisationer med syfte att tillvarata aktörernas intressen. I Frankrike finns Artcena, i Kanada En Piste, i Finland och i Kroatien finns cirkusinformationscenter och England har Circus Development Agency.

Sverige har de senaste tio åren varit ledande inom Norden i dessa konstområden och har ett ansenligt rykte internationellt med nycirkusaktörer som Cirkus Cirkör och Danshögskolans Cirkusutbildning. Samtidigt finns en högst levande traditionell cirkus med, bland många andra, Cirkus Brazil Jack och Cirkus Olympia. I Göteborg finns den kanske mest levande gatuperformancescenen i Sverige på Avenyn, och många festivaler i städer och på landsbygd har ofta gatuperformanceliknande inslag. I eventbranschens explosiva tillväxt det senaste decenniet har varieté- och cirkusartister ofta intagit en central plats; av alla kulturyttringar har dessa aktörer kanske de tätaste kontakterna med näringslivet.

Trots detta har det inte funnits någon organisation som på ett meningsfullt sätt verkat för eller representerat aktörernas intressen, säregenhet och speciella behov. I november 2008 beslöt ett antal fristående aktörer att bilda en branschorganisation. Organisationen döptes till ”Manegen – Centrum för cirkus, varieté och gatuperformance”.

Circo image

Circostrada

Circostrada, den europeiska plattformen för cirkus och streetart, har ca 100 medlemmar från ca 30 länder.
Manegen är aktiv medlem och deltar i möten och arbetsgrupper.

Till Circostrada

BNCC image

Baltic Nordic Circus Network

Under 2014 blev Manegen medlem i Baltic Nordic Circus Network, och var värdorganisation 2017-19. Syftet med nätverket är att stärka det regionala samarbetet och utveckla cirkuskonstfältet i Östersjöregionen.

Till BNCN

Ta del av senaste nytt inom branschen

Nyhetsbrev