Stadgar

Stadgar

Föreningsstadgar – Antogs 2008 12 09

Föreningens namn – Cirkuscentrum 

Föreningens säte – Botkyrka, Stockholm

Föreningens ändamål – Cirkuscentrum är en nationell intresseorganisation för cirkus, varieté och gatuperformance. Föreningen skall verka för konstformerna och för dess aktörer, tex kompanier, kreatörer, producenter/ projektledare, presentatörer, utbildare/pedagoger och andra som i sitt yrke arbetar med cirkus, varieté och gatuperformance, i Sverige.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen skall vara Sveriges representant i nordiska, europeiska och internationella forum som verkar i samma syfte.Cirkuscentrum 

Medlemskap, rösträtt och medlemsavgift

 • Öppet medlemskap för personer och organisationer (fysiska och juridiska personer) som har anknytning till verksamhetens ändamål. Andra som stödjer föreningens ändamål kan bli stödmedlemmar genom att betala in medlemsavgiften. Stödmedlem har inte rösträtt i föreningens beslutande organ.

 • Alla ordinarie medlemmar har rösträtt vid föreningsstämma. Rösträtt kan utövas personligen eller genom fullmakt. Endast medlem får vara fullmäktig, varje medlem får endast företräda en ytterligare medlem.

 • Medlem kan uteslutas om denna motverkar föreningens ändamål. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

 • Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman.

Beslutande organ

 • Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och den utser föreningens styrelse som mellan stämmorna är det högsta beslutande organet, med ansvar att agera enligt stämmans riktlinjer.
 • Föreningsmöten ska hållas minst 2 ggr per år, varav en gång är föreningsstämma. Styrelsen kallar till föreningsmöten.

 • Ordinarie föreningsstämma

 • Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ska hållas årligen före april månads utgång.

 • Extra föreningsstämma ska hållas då styrelsen eller revisorerna finner skäl till detta eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begärt det med angivande av ärende som de önskar få behandlat. Sådan begäran ska vara skriftlig och ställas till styrelsen.

 • Kallelse till föreningsstämma skickas av styrelsen och ska innehålla uppgift om de ärenden som ska behandlas av mötet och ska skickas till medlemmarna senast fyra veckor före ordinarie och senast två veckor före extra föreningsstämma.

 • Medlem som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast tio dagar före stämman. Röstberättigade medlemmar ska, för att få delta med rösträtt på stämma, anmäla sitt deltagande senast en vecka före stämman.

Ordinarie föreningsstämma

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

§ 3 Fastställande av röstlängd

§ 4 Fastställande av att mötet utlysts i behörig ordning

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Val av justeringsmän

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 10 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter

§ 12 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Förslag från styrelsen inför kommande verksamhetsår

§ 15 Behandling av ärenden som aktualiserats av medlemmar

§ 16 Fastställande av medlemsavgift

§ 17 Beslut om verksamhetsplan för kommande år

§ 18 Övriga ärenden

§ 19 Mötets avslutande

Styrelse och revisorer

 • Styrelsen ska bestå av minst fem högst nio ordinarie ledamöter samt högst fyra suppleanter. Ledamöter föreslås av valberedning och väljs av årsstämman för högst två år i taget.

 • Styrelsen skall representera mångfald vad gäller verksamhetsperspektiv, konstformer och yrkeskategorier.

 • En eller flera revisorer, med eller utan suppleanter, ska utses av den ordinarie föreningsstämman för ett år i taget. Även revisionsbolag kan utses som revisor.

 • Styrelsen ska lämna sin årsredovisning till revisorn senast en månad före den ordinarie föreningsstämman.

 • Styrelsemöten ska hållas minst 5 ggr per år.

Räkenskapsår
Räkenskapsåret ska vara kalenderår.

Stadgeändring
Ändring av stadgarna sker genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor och måste stödjas av minst ¾ av närvarande röstberättigade medlemmar.

Upplösning
Upplösning av föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor och måste stödjas av minst ¾ av närvarande röstberättigade medlemmar.

Vid upplösning av föreningen ska eventuella överblivna medel ges till en fond för främjande av cirkus, varieté och gatuperformance eller till organisation som arbetar i liknande syfte. Det ankommer på den föreningsstämma som beslutar om upplösning att om fond ska bildas fastställa stadgar för fonden och utse dess första styrelse.