Cirkuscentrums Årsmöte / Annual Meeting 2024

English text below

Hej!

Härmed kallar styrelsen till Årsmöte för Cirkuscentrum tisdag 23 april kl. 18:30.

Plats: Subtopia, Alby (Stockholm). 

Vid mötet kan röstberättigade medlemmar i Cirkuscentrum delta och anmälan till mötet görs på info@manegen.org senast en (1) vecka innan. Mötet är ett hybridmöte så vi kommer även skicka en länk till medlemmar som i anmälan anger digitalt deltagande.

Se vidare om stadgar, motioner med mera på Stadgar Cirkuscentrums hemsida. 

Vi ser fram emot att ses. Varmt välkomna!

Dagordning

Ordinarie föreningsstämma

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

§ 3 Fastställande av röstlängd

§ 4 Fastställande av att mötet utlysts i behörig ordning

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Val av justeringsmän

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 10 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter

§ 12 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Förslag från styrelsen inför kommande verksamhetsår

§ 15 Behandling av ärenden som aktualiserats av medlemmar

§ 16 Fastställande av medlemsavgift

§ 17 Beslut om verksamhetsplan för kommande år

§ 18 Övriga ärenden

§ 19 Mötets avslutande

Glöm inte att anmäla dig till info@manegen.org om du vill delta.

…………………………

Cirkuscentrum Annual Meeting 2024

The board hereby calls for the annual meeting for Cirkuscentrum on Tuesday, April 23 from 6:30 pm.

Location: Subtopia, Alby.

At the meeting, voting members of Cirkuscentrum can participate. Registration for the meeting is made to info@manegen.org no later than one (1) week before the meeting takes place. It will be a hybrid meeting, so a link will be sent to the members who has registered digital participation. See more about statutes, motions, and more on our website – Stadgar (in Swedish)

Looking forward to seeing you. Welcome!

Agenda:

§ Opening of the meeting

§ Election of moderator and secretary

§ Establishment of the voting list

§ Confirmation that the meeting has been announced in the proper order

§ Establishment of the agenda

§ Election of attestant

§ Presentation of the annual report

§ Establishment of the income statement and balance sheet

§ Decision on discharge from liability for board members.

§ Decision on remuneration to board members and auditors.

§ Determination of the number of board members

§ Election of board chairman, other board members, and auditors

§ Election of the nomination committee

§ Proposals from the board for the upcoming fiscal year

§ Handling of matters raised by members

§ Determination of membership fee

§ Decision on the operational plan for the coming year

§ Other matters

§ Closing of the meeting

Don’t forget to email info@manegen.org if you want to participate.