Workshop – koreografi & dramaturgi

Workshop i koreografi och dramaturgi för cirkus, ett samarbete mellan Cirkuscentrum och Mer Dans år Folket

English below

Välkommen till en workshop i koreografi och dramaturgi för cirkus och rörelsebaserad scenkonst, med Mer Dans åt Folket. Under denna utforskande workshop uppmuntras du som deltagare att integrera din egen praktik, en specifik frågeställning eller idé som du undersöker. Vi skapar en miljö där du kan testa dina idéer och praktiker genom olika övningar och erbjuder även praktiska verktyg och tips. Vi arbetar med koreografiska förhållningssätt och dramaturgiska verktyg.

Syftet med workshopen är att undersöka hur koreografi och dramaturgi kan berika ditt konstnärliga arbete samtidigt som vi tillhandahåller konkreta verktyg. Vi strävar efter att balansera vägledning med utrymme för reflektion och undersökande tillsammans med ditt eget konstnärskap.

När: Söndag den 17 november
Tid: 10.30-12.30 och 13.30-15.30
Hitta hit: Lokomotivet, Verkstadsgatan 8, Eskilstuna. Ingång via huvudentrén.
Anmälan: Sker via Google forms sista anmälningsdag är den 2 september. Notera att det är ett begränsat antal platser på max 12 personer. Anmälan är bindande när du fått en bekräftelse på din plats.

Denna workshop är kostnadsfri för Cirkuscentrums medlemmar och Cirkuscentrum stöttar med ett resebidrag till Eskilstuna på upp till 400 kr/person. För frågor kontakta Sara de Vylder på info@manegen.org.

Om oss
Jannine och Amandas konstnärliga samarbete spänner över en bredd av projekt där de växlar roller och fokus i olika konstnärliga processer. De har mångårig erfarenhet av frilansstrukturerna inom dans och medverkar i flera nätverk och konstellationer inom scenkonstfältet. Deras samarbete berikar kulturorganisationen Mer Dans åt Folket med ett mångfacetterat engagemang i dansens konstnärliga möjligheter.

Sedan hösten 2023 har vi vår produktionsplats på Lokomotivet i Eskilstuna, där vi skapar föreställningar, har vårt kontor och vår hemmascen. Med anslag från Statens kulturråd och i nära samverkan med Eskilstuna kommun har vi skapat en plattform för dans och cirkus. Vår vision är att skapa en struktur där fler fria grupper inom dans och cirkus kan etablera sig och verka från denna plats i samarbete med oss.

Jannine Rivel konstnärliga intresse fokuserar på det proprioceptiva sinnet – hur vi känner rörelse och tid inom oss och genom oss i relation till rummet. Jannine drivs av ett aktivt lyssnande och strävar efter att placera koreografi och dans i kontexter där den konstnärliga frågeställningen och utvecklingen kan delas med både en dansvan publik och de som möter dansen som konstform för första gången.

Amanda Billberg rör sig mellan olika roller inom danskonstfältet och kombinerar konstnärligt skapande med dansfrämjande arbete. Hennes konstnärliga intresse kretsar kring att utforska periferier, poesi och situationsbaserad koreografi. Genom sin danskonst undersöker hon föreställningar om normer, femininitet, identitet och tillhörighet, samtidigt som hon skapar utrymme för reflektion och deltagarbaserad konst.

Läs mer om Mer Dans åt Folket: www.merdansatfolket.se

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Workshop in Choreography and Dramaturgy for Circus, a collaboration between Cirkuscentrum and Mer Dans åt Folket

The workshop is organized by Cirkuscentrum in collaboration with Mer Dans åt Folket.

Welcome to a workshop in choreography and dramaturgy for circus and movement-based performing arts, hosted by Mer Dans åt Folket. During this exploratory workshop, you as a participant are encouraged to integrate your own practice, a specific question, or an idea that you are investigating. We create an environment where you can test your ideas and practices through various exercises and also offer practical tools and tips. We work with choreographic approaches and dramaturgical tools.

The purpose of the workshop is to explore how choreography and dramaturgy can enrich your artistic work while providing concrete tools. We aim to balance guidance with space for reflection and exploration alongside your own artistry.

When: Sunday, November 17
Time: 10:30 AM – 12:30 PM and 1:30 PM – 3:30 PM
Location: Lokomotivet, Verkstadsgatan 8, Eskilstuna. Entrance via the main entrance.
Registration: Registration is done via Google Forms and must be completed by September 2nd. Please note that the number of spots is limited to a maximum of 12 participants. Your registration will be confirmed once you receive a confirmation of your spot.

This workshop is free for Cirkuscentrum members, and Cirkuscentrum supports travel to Eskilstuna with a reimbursement of up to 400 SEK per person. Contact Sara de Vylder, info@manegen.org, if you have any questions regarding the travel reimbusement.

About us
Jannine and Amanda’s artistic collaboration spans a wide range of projects where they switch roles and focus in various artistic processes. They have many years of experience within the freelance structures of dance and participate in several networks and constellations within the performing arts field. Their collaboration enriches the cultural organization Mer Dans åt Folket with a multifaceted engagement in the artistic possibilities of dance.

Since the autumn of 2023, we have had our production space at Lokomotivet in Eskilstuna, where we create performances, have our office, and our home stage. With funding from the Swedish Arts Council and in close collaboration with the Municipality of Eskilstuna, we have created a platform for dance and circus. Our vision is to create a structure where more independent groups within dance and circus can establish themselves and operate from this location in cooperation with us.

Jannine Rivel’s artistic interest focuses on the proprioceptive sense – how we feel movement and time within and through ourselves in relation to space. Jannine is driven by active listening and strives to place choreography and dance in contexts where the artistic question and development can be shared with both an experienced dance audience and those encountering dance as an art form for the first time.

Amanda Billberg moves between various roles within the dance arts field, combining artistic creation with dance promotion work. Her artistic interest revolves around exploring peripheries, poetry, and situational choreography. Through her dance art, she examines notions of norms, femininity, identity, and belonging, while also creating space for reflection and participant-based art.

Read more about Mer Dans åt Folket: www.merdansatfolket.se

Enkätundersökning – cirkuskonstnärers ekonomiska situation

Här presenterar vi resultaten från enkätundersökningen ”Enkät om cirkusartisters ekonomiska situation”, som Cirkuscentrum skickade ut till sina medlemmar i april 2024. Undersökningen riktade sig till cirka 150 konstnärer och kompanier, och svarsfrekvensen var ungefär 40 procent. Detta ger en god inblick i den ekonomiska situationen för Cirkuscentrums medlemmar.

Cirkusen i Sverige

Det finns ett tydligt intresse för cirkus hos både publik och arrangörer, vilket framgår av vår senaste enkätundersökning om cirkusartisternas ekonomiska situation. De som programlägger cirkus upplever att det är lätt att locka publik till cirkusföreställningar, eftersom cirkus ofta ses som en lättillgänglig och engagerande konstform. Mångfalden inom cirkuskonsten är stor, och dess uttryck utvecklas och växer för varje år. Cirkus integreras alltmer i kulturplaner, vilket visar på ett ökande erkännande av dess kulturella värde. Trots detta positiva momentum står cirkuskonsten inför betydande utmaningar, särskilt när det gäller ekonomin. Kulturbudgetarna minskar på många håll, vilket skapar en osäker framtid för konstnärerna inom denna dynamiska och viktiga konstform. 

I Sverige saknas fortfarande en fungerande infrastruktur. Det är brist på spelplatser och turnénätverk. Många spelplatser är inte anpassade för alla cirkusdiscipliner, vilket begränsar vad publiken får möjlighet att ta del av. Att säkra finansiering för vuxenproduktioner är utmanande, det finns fler stöd för verk till barn- och unga. Det är då viktigt att komma ihåg att det är oftast vuxenproduktionerna som driver den konstnärlig utvecklingen och som fungerar som inspiration för produktioner för de yngre åldersgrupperna.

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten om cirkusartisters ekonomoniska situation (pdf).

Är du egen-företagare?
59 av 60 svarade att de har företag eller fakturerar via en faktureringstjänst. Det saknas fasta tjänster inom cirkussektorn och utövarna förväntas kunna fakturera sin uppdragsgivare. Anställningar är ofta korta och projektbaserade vilket leder till osäkra inkomster och arbetsmässig stabilitet. Att cirkusartisterna fakturerar uppdragsgivare leder till att de inte kan få a-kassa under perioder av arbetslöshet.

Hur skulle du beskriva din nuvarande ekonomiska situation?
Färre än 8 procent av cirkuskonstnärerna anser sig ha en god ekonomi. Många har upplevt en markant minskning av bokningar från skolor, företag och spelplatser. Neddragna kulturbudgetar, inflation och ökade kostnader för hyra och material har kraftigt påverkat bokningarna. I enkäten beskrev flera svarande att deras besparingar tog slut under pandemin, då de inte kvalificerade sig för det första krisstödet. Löner och gager har inte ökat på flera år och det är en sektor där det inte går att göra karriär och på så sätt höja sin lön. Det är vanligt att både nyutexaminerade och erfarna cirkusartister ligger på samma lönenivå.

Upplever du att du kan leva på din inkomst som cirkuskonstnär?
Många cirkuskonstnärer kombinerar sitt konstnärliga arbete med andra typer av uppdrag. Vissa har periodvis gott om uppdrag och välbetalda kontrakt, men perioderna mellan kontrakten är ekonomiskt utmanande. Andra hanterar låga löner genom att köpa billiga matvaror, leva i kollektiv och avstå från att besöka sjukgymnast eller tandläkare. Eftersom kroppen är utövarnas huvudsakliga verktyg, är det ohållbart både på kort och lång sikt att inte kunna prioritera hälsa och rehabilitering. För egenföretagare är det ekonomiskt problematiskt att ta ut semester, eftersom de inte har någon inkomst när de inte arbetar.

Har din inkomst som cirkuskonstnär påverkats av externa faktorer de senaste året?
De minskade anslagen till kulturutövare och kulturaktörer har haft en genomgripande påverkan över hela kultursektorn. Betydligt färre bokningar från skolor, tillsammans med det ändrade subventionsstödet i Region Stockholm, har varit katastrofalt för flera av de cirkuskonstnärer som arbetar med barn och ungdomsföreställningar. Festivaler över hela landet har nu mindre budgetar att arbeta med, vilket påverkar antalet föreställningar de kan programlägga. Dessutom påverkar den svaga svenska kronan både inkomster och utgifter.

Hur påverkar din ekonomiska situation din möjlighet att utföra och utveckla ditt konstnärliga arbete?
Enkätundersökningen visar en alarmerande trend inom cirkuskonsten: hela 90 % av cirkuskonstnärerna anser att deras nuvarande ekonomiska situation negativt påverkar deras konstnärskap och utövande. Detta är en dyster signal för konstformen som helhet. Den ekonomiska osäkerheten riskerar inte bara att minska konstnärernas möjlighet att skapa och utveckla nya föreställningar, utan kan även leda till att konstnärer tvingas lämna yrket. På lång sikt kan detta medföra en betydande förlust av kompetens och innovation inom cirkuskonsten. För att säkra cirkuskonstens framtid är det därför avgörande att vidta åtgärder som förbättrar konstnärernas ekonomiska förutsättningar, exempelvis genom ökat stöd och bättre arbetsvillkor.

Har du verksamhetsstöd från: Kulturrådet, region, kommun?
Majoriteten av cirkuskonstnärer saknar verksamhetsstöd från Kulturrådet, region och kommun. En del konstnärer väljer att inte söka stöd, då de upplever det som utsiktslöst att bli beviljad. Utan en stabil finansiering, som ett verksamhetsstöd innebär, blir det svårt att genomföra strategiska satsningar, investera i utveckling och säkerställa kontinuitet i verksamheten. Att våga ta risker blir svårt och det påverkar den konstnärliga utvecklingen.

Har du fått projektstöd under 2023–2024 från: Konstnärsnämnden, Kulturrådet, region, kommun EUoch/eller annat?
Av de 60 svarande har 27 erhållit någon typ av projektstöd. 14 av dessa har fått projektstöd från två eller flera av dessa instanser. Detta kan indikera både en spridning av sökta medel för att öka chanserna till finansiering och att vissa konstnärer är mer erfarna i att skriva och ansöka om bidrag. Det saknas ekonomiska resurser för att anställa producenter, kommunikatörer och marknadsförare, vilket tvingar konstnärerna att själva ta på sig dessa roller utöver sitt konstnärliga arbete. Dessa timmar är obetalda. Att skriva ansökningar, som är avgörande för den konstnärliga processen, leder till ytterligare obetalda arbetstimmar. Konkurrensen om medlen har ökat och det höga antalet avslag bidrar till stor finansiell osäkerhet. Konstnärer måste både arbeta med projektet och uppträda med andra föreställningar samtidigt för att kunna betala arbetsgruppen och ändå försörja sig själva. Projektbidrag täcker sällan en hel produktionsbudget. Majoriteten av medlen används till produktionskostnader, vilket resulterar i låga löner för artisterna. Konstnärerna prioriterar att slutföra det konstnärliga arbetet – pengarna först går till logistik, utrustning och material, musikproduktion, scenografi med mera – lönerna blir sekundära och utgör i princip det som återstår efter att alla andra utgifter har betalats.

Har du fått någon annan form av stöd (ej projektstöd) från Konstnärsnämnden under 2023-2024?
Av de 53 svarade på denna fråga sa 70 procent att de inte fått annan form av stöd.

Hur upplever du förståelsen för cirkusens konstnärliga processen hos myndigheter, kommun, region och arrangörer?
Kunskapen om cirkus varierar kraftigt bland både arrangörer och i region och kommun. På platser där det finns cirkuskonsulenter/-utvecklare med god kunskap om konstformen är förståelsen generellt bättre. De är ett viktigt stöd för artister, arrangörer och tjänstepersoner. Synen på konstformen i kommun och region beror ofta på om det finns en tjänsteperson med god kulturell kompetens och nyfikenhet på en mångfald av konstnärliga uttryck. Intresset för cirkusen är högt hos arrangörer och publik. Cirkusen som konstform är bred och vissa föreställningar har kortare tidsramar och enkelt bygg, andra behöver lång tid för riggning, uppvärmning och riv efter föreställningen.

Har du tjänstepension, eller möjlighet att avsätta en egen summa varje månad till din pension?
En oroande insikt från enkätanalysen är att knappt 25 procent av cirkuskonstnärerna har tjänstepension via sina uppdrag eller möjlighet att spara till pensionen. Detta innebär att många konstnärer riskerar att stå utan ekonomisk trygghet när de når pensionsåldern. Avsaknaden av pensionssparande kan leda till att de måste fortsätta arbeta långt upp i åren, trots fysiska påfrestningar och minskad arbetsförmåga. På lång sikt kan detta påverka konstnärernas hälsa och livskvalitet negativt.

Cirkuscentrums Årsmöte / Annual Meeting 2024

English text below

Hej!

Härmed kallar styrelsen till Årsmöte för Cirkuscentrum tisdag 23 april kl. 18:30.

Plats: Subtopia, Alby (Stockholm). 

Vid mötet kan röstberättigade medlemmar i Cirkuscentrum delta och anmälan till mötet görs på info@manegen.org senast en (1) vecka innan. Mötet är ett hybridmöte så vi kommer även skicka en länk till medlemmar som i anmälan anger digitalt deltagande.

Se vidare om stadgar, motioner med mera på Stadgar Cirkuscentrums hemsida. 

Vi ser fram emot att ses. Varmt välkomna!

Dagordning

Ordinarie föreningsstämma

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande och sekreterare

§ 3 Fastställande av röstlängd

§ 4 Fastställande av att mötet utlysts i behörig ordning

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Val av justeringsmän

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 10 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter

§ 12 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Förslag från styrelsen inför kommande verksamhetsår

§ 15 Behandling av ärenden som aktualiserats av medlemmar

§ 16 Fastställande av medlemsavgift

§ 17 Beslut om verksamhetsplan för kommande år

§ 18 Övriga ärenden

§ 19 Mötets avslutande

Glöm inte att anmäla dig till info@manegen.org om du vill delta.

…………………………

Cirkuscentrum Annual Meeting 2024

The board hereby calls for the annual meeting for Cirkuscentrum on Tuesday, April 23 from 6:30 pm.

Location: Subtopia, Alby.

At the meeting, voting members of Cirkuscentrum can participate. Registration for the meeting is made to info@manegen.org no later than one (1) week before the meeting takes place. It will be a hybrid meeting, so a link will be sent to the members who has registered digital participation. See more about statutes, motions, and more on our website – Stadgar (in Swedish)

Looking forward to seeing you. Welcome!

Agenda:

§ Opening of the meeting

§ Election of moderator and secretary

§ Establishment of the voting list

§ Confirmation that the meeting has been announced in the proper order

§ Establishment of the agenda

§ Election of attestant

§ Presentation of the annual report

§ Establishment of the income statement and balance sheet

§ Decision on discharge from liability for board members.

§ Decision on remuneration to board members and auditors.

§ Determination of the number of board members

§ Election of board chairman, other board members, and auditors

§ Election of the nomination committee

§ Proposals from the board for the upcoming fiscal year

§ Handling of matters raised by members

§ Determination of membership fee

§ Decision on the operational plan for the coming year

§ Other matters

§ Closing of the meeting

Don’t forget to email info@manegen.org if you want to participate.